Pm1 - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud
Projectleider invoering WMO en beleidsverantwoordelijke voor het Lokaal Loket bij Oost-Brabantse gemeente van 46.000 inwoners (2005-1 april 2006)


Projectleider WMO
 • Opstellen projectplan op basis van aanwezig plan van aanpak (voorstel projectorganisatie, opdrachten aan organen binnen de projectorganisatie en de planning).
 • Leiding geven aan het ontwikkelingsproces en de invoering van de Wmo onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep Wmo.
 • De organisatie van en leiding geven aan de projectgroep en de 6 werkgroepen.
 • Betrokken bij de communicatie met de klankbordgroepen vragers en aanbieders van maatschappelijke ondersteuning.
 • Betrokken bij de uitvoering van het communicatie- en participatieplan.
 • Aanspreekpunt Wmo in- en extern.
 • Zorgdragen voor de nodige beslisdocumenten en bewaking tijdige besluitvorming.
 • Het implementeren van de Wmo zoals die in de gemeente vorm zal krijgen
 • Het vloeiend overdragen van een uitvoerbare Wmo aan de reguliere gemeentelijke organisatie.
 • Secretariaat stuurgroep.

Beleidsmatige taken rond continuering en uitbouw van het lokale loket
 • Bijdragen aan continuering en uitbouw van het bestaande loket mede i.v.m. de komst van de WMO
 • Het beleidsmatig aansluiten met het loket op het algemene dienstverleningsconcept in de gemeente
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van beheersinstrumenten binnen het loket
 • Bijdragen aan de integratie van het takenpakket van de frontoffice- medewerkers binnen het loket
 • Bijdragen aan de visieontwikkeling binnen het loket
 • Bijdragen aan de promotie van het loket binnen de gemeenschap.

De praktijk
 • Verzorgen presentatie over de Wmo voor MT en college van burgemeester en wethouders.
 • Projectplan gemaakt in eerste en een geactualiseerde versie naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.
 • Diverse (thematische) notities vervaardigd ten behoeve van de projectorganisatie.
 • Presentatie Wmo in de Klankbordgroep Wonen, welzijn en zorg (vragers en aanbieders).
 • Presentatie voor oudervereniging van grote instelling voor verstandelijk gehandicapten.
 • Presentatie over de Wmo voor bestuurders van de katholieke Bond van Ouderen (KBO).
 • Periodieke bespreking met het management van een grote thuiszorgaanbieder.
 • Mede organiseren van werkbezoeken door MT en college van b en w aan thuiszorginstelling en GGZ.
 • Voorzitten van projectgroep (voorzitters werkgroepen) en deelname aan en co√∂rdinatie van verschillende werkgroepen.
 • Adviseren stuurgroep m.b.t. invoeringsvraagstukken.
 • Verantwoordelijk voor invoeringsplanning.

Terug naar de inhoud